Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ năm, 12.03.2015 GMT+7

Điều kiện mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội

Tại dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định về việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội.


 
Ảnh minh họa

Cụ thể, việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội chỉ được thực hiện đối với quỹ nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Căn cứ kế hoạch số lượng nhà ở xã hội cần mua, giá mua đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (HĐND cấp tỉnh) thông qua, cơ quan quản lý nhà ở địa phương lập phương án mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội, trong đó nêu rõ vị trí, số lượng nhà ở, dự kiến giá mua, tiến độ bàn giao, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Theo dự thảo, giá mua nhà ở thương mại đã có làm nhà ở xã hội do những tổ chức có nhà, đất cần bán, chuyển nhượng đề xuất theo nguyên tắc sau: Trường hợp đất xây dựng nhà ở do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc đất do Nhà nước đã bồi thường thì giá mua nhà ở bao gồm chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), các chi phí hợp pháp khác và lợi nhuận định mức tối đa 15%. Trường hợp đất xây dựng nhà ở do Chủ đầu tư tự bồi thường thì giá mua nhà ở bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), các chi phí hợp pháp khác và lợi nhuận định mức tối đa 10%; trường hợp Chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước thì giá mua nhà ở bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Dự thảo đã nêu rõ những điều kiện phải tuân thủ đối với việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội.

Cụ thể, việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội hình thành trong tương lai phải tuân thủ các điều kiện sau đây: 1- Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở, có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt và có Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng; 2- Đã hoàn thành việc xây dựng xong phần móng của nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp, thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng của khu vực nhà ở được bán, cho thuê mua theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt; đã giải chấp đối với trường hợp chủ đầu tư có thế chấp nhà ở này, trừ trường hợp được người mua, thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý; 3- Đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán.

Việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội có sẵn phải tuân thủ các điều kiện sau đây: 1- Khu vực nhà ở thương mại đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt; nếu chủ đầu tư có thế chấp nhà ở thì phải giải chấp trước khi bán nhà ở này; 2- Công trình đã được nghiệm thu đủ điều kiện để đưa công trình vào sử dụng.

Theo dự thảo, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thẩm định phương án mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội, giá mua nhà ở, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Bảo Lâm

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=4221
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com