Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ ba, 26.08.2014 GMT+7

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BỘ TRƯỞNG TRẦN ĐẠI QUANG

Việc tiếp thu, giải quyết khẩn trương của Bộ trưởng, càng nâng cao uy tín của Bộ trưởng trong giới luật sư.


Rất nhiều ý kiến của cá nhân tôi trên diễn đàn, tôi nhận xét và đánh giá rất cao về Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: là vị lãnh đạo của Đảng, nhà nước, người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân rất khiêm tốn, nhã nhặn, hòa đồng với mọi người; lắng nghe, thận trọng, tiếp thu ý kiến đúng; không bảo thủ, không định kiến, sẵn sàng bổ khuyết nếu như đó là quan điểm đúng vì lợi ích chung.
Do vậy, khi có nhiều ý kiến đóng góp về “Thông tư số 28/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân”, đặc biệt là giới luật sư,...Tôi đã chủ quan nhận định là sớm hay muộn thì Thông tư 28 cũng sẽ được sửa đổi. Sáng nay tôi nhận được Thông tin: Thông tư 28 đã được đính chính, đặc biệt là điều 38 nói về luật sư.
Việc tiếp thu, giải quyết khẩn trương của Bộ trưởng, càng nâng cao uy tín của Bộ trưởng trong giới luật sư.
Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
----------------------------------------
BỘ CÔNG AN                                                                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 4740/QĐ-BCA                                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2014


                                                                                                                                                 QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân


                                                                                                                                      BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP, ngày 28/9/2008 quy định về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP, ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CP, ngày 25/3/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,


                                                                                                                                         QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 28/2014/TT-BCA, ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân như sau:

1. Bổ sung Luật Công an nhân dân năm 2005 và Pháp lệnh Công an xã năm 2008 vào phần căn cứ ban hành Thông tư.

2. Tại khoản 3 Điều 37: thay dẫn chiếu Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, ngày 28/12/2007 bằng Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, ngày 04/7/2013.

3. Tại khoản 1 Điều 35 và khoản 2 Điều 41: bỏ từ “liên tịch” trong cụm từ “Thông tư liên tịch”.

4. Tại Điều 38:
- Tên điều: thay cụm từ “việc xử lý vi phạm đối với” bằng cụm từ “trường hợp phát hiện hành vi vi phạm của”.
- Khoản 1: bỏ các cụm từ “cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra như:”, “ngăn cản việc khai báo, tiết lộ bí mật”, “có thể ghi âm, ghi hình hoặc tiến hành các biện pháp khác nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cản trở, gây khó khăn cho hoạt động điều tra của họ”. Thay cụm từ “kiến nghị không có căn cứ hoặc có hành vi trái pháp luật khác” bằng cụm từ “tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra”. Cụ thể, khoản 1 Điều 38 sau khi đính chính, được thể hiện lại như sau:
"1. Khi phát hiện thấy người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự hoặc trợ giúp viên pháp lý có hành vi cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật hoặc tiết lộ bí mật điều tra thì Điều tra viên tiến hành lập biên bản sự việc trên."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt đ ộng điều tra trong Công an nhân dân và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                        BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                                                                             (Đã ký)
                                                                                                                                                                                                                                  Đại tướng Trần Đại Quang

- Các Thứ trưởng BCA;
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, V19.

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=4142
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com