Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ tư, 10.07.2013 GMT+7

ĐINH ĐỨC LẬP LÀ AI ? SAO LỘNG HÀNH THẾ !

Tôi tin Đảng,tin Nhà nước, tin nhân dân, lẽ phải sẽ được bảo vệ


Qua vụ việc của ông Đinh Đức Lập ( Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết ) tôi thật sự đau buồn vì đây là tờ báo nói tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà luật đã quy định rõ :

“Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị

1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.”

Đinh Đức Lập đã có đủ căn cứ dấu hiệu làm giấy tờ giả, được bổ nhiệm chức Tổng biên tập và được cấp thẻ nhà báo trái quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; có dấu hiệu : làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế,quản lý tài sản, sử dụng –chiếm giữ trái phép tiền bạc của anh em có động cơ tư lợi;… Tất cả những nội dung trên được 1 số anh chị em phóng viên, lãnh đạo một số Ban của Tòa Báo khiếu nại, tố cáo là có căn cứ, nhưng lạ lùng thay :
- Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN thanh tra,xác minh,…kết luận giải quyết khiếu nại- tố cáo nhưng đến nay chưa cung cấp thông tin và thông báo, công bố kết quả hoặc quyết định giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo theo quy định tại : Điều 12, điều 14 và điều 15 Luật Khiếu nại; Điều 9 và điều 11 Luật Tố cáo.
- 14 giờ ngày 08/7/2013 ,Tôi đến Tòa soạn báo Đại Đoàn Kết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Đặng Thị Kim Ngân ( là một trong những người khiếu nại- tố cáo Đinh Đức Lập ) đang bị Hội đồng kỹ luật của Báo họp xét kỹ luật. Tôi đã và đang thực hiện đúng quy định của Bộ Luật lao động, Luật Khiếu nại, Luật Luật sư, Luật Viên chức,…Tôi không nhận được giấy mời hoặc trả lời của Tòa Báo trước đó, tôi biết thông tin từ thân chủ và đến Tòa Báo thì bị ông Đinh Đức Lập chỉ đạo nhân viên tìm mọi cách và viện mọi lý do không cho tôi làm việc theo quy định của pháp luật
- Trước tình cảnh đó, Tôi đến MTTQVN với ý định gặp Lãnh đạo báo cáo và trình bày quan điểm của mình,…Tôi gặp 1 chị còn rất trẻ ( ở hành lang ) đưa giấy giới thiệu và hỏi phòng của Chánh-Phó Văn phòng để xin đăng ký làm việc với Chủ tịch. Tôi thật bất ngờ, chị ấy thốt lên :” ÔI ! lại chuyện ông Lập, ông ta buồn cười và nghênh ngang lắm; hôm công bố kỹ luật Đảng với mức khiển trách với ông ấy, trùng với ngày sinh nhật ông Vũ Trọng Kim ,liên hoan chúc mừng ông Kim thì ông Lập đứng hát bài : Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao,…”

Tôi lặng lẽ suy tư và đoán biết nguyên nhân sâu xa của vụ việc,..”chờ cho” Đinh Đức Lập “ vung dao- múa kiếm” “triệt hạ” những nhà báo chân chính vì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực,..Văn phòng luật sư Vì Dân sẽ lên tiếng đến các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước để xử lý. Tôi tin Đảng,tin Nhà nước, tin nhân dân, lẽ phải sẽ được bảo vệ, cho dù kẻ đó là ai ? đứng sau che chắn cho Đinh Đức Lập !

LS. Tran Dinh Trien

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=3634
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com