Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Bài viết của VPLS Vì Dân

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Thứ bảy, 28.06.2014 20:53
Với sự phân tích và viện dẫn trên, thiết nghĩ nên lấy ngày 22 / 5 ( Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 19 –SL về Hôn nhân và Gia đình ) làm ngày gia đình VN là hợp lý hơn

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:  “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Do đó, cần có ngày gia đình VN để luôn nhắc nhở  mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ , vợ chồng phải hiểu được giá trị hạnh phúc, mái ấm và cùng nhau sẻ chia, vượt qua mọi khó khăn để có một gia đình hạnh phúc.

 

Tuy nhiên, việc lấy ngày 28 / 6 là ngày gia đình VN, theo quan điểm của cá nhân tôi là chưa hợp lý, vì: Đây là vấn đề mang tính cộng đồng toàn xã hội thì cần tôn trọng ý kiến của toàn dân, hoặc chí ít thì ý kiến của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thế nhưng chỉ và duy chỉ căn cứđề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam tại tờ trình số 06/TTr-BVCSTE ngày 16 tháng 04 năm 2001 và  số 256/BVCSTE  ngày 23 tháng 4 năm 2001; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành  Quyết định số 72/2001/QĐ-TTG ngày 04 /4 /2001, lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam ( do Phó Thủ tướng Phạm Ga Khiêm - ký ). Căn nguyên của  ngày gia đình VN là lấy ngày 28/ 6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

VẤN ĐỀ ĐẶT RA LÀ LẤY NGÀY NÀO LÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM ?

 

Nếu xét về lịch sử, đạo đức và truyền thống thì phải nghiên cứu xem Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ là ngày nào ? để lấy ngày đó kỷ niệm ngày gia đình VN là hợp lý trên mọi phương diện và chắc ít người tranh luận.

Về phương diện pháp lý thì phải cân nhắc, cụ thể là :

-  Quan hệ gia đình,được đề cập đến khá chi tiết trong Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật Gia Long;

-  Dưới thời thuộc Pháp, Bộ dân luật Bắc kỳ và Bộ dân luật Trung kỳ đều quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình;

-  Pháp luật của chính quyền Việt Nam cộng hòa cũng đã quy định tại Luật gia đình năm 1959 và Bộ dân luật 1972;

          - Pháp luật của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Sắc lệnh số 97-SL ngày 22/5/1950; Luật hôn nhân gia đình năm 1959  thông qua 29 tháng 12 năm 1959.;Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;…

 

  Với sự phân tích và viện dẫn trên, thiết nghĩ nên lấy ngày 22 / 5 ( Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 19 –SL về Hôn nhân và Gia đình ) làm ngày gia đình VN là hợp lý hơn. Việc lấy ngày 28 /6  trên cơ sở Căn cứ vào ngày  Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW ngày 28 /6 / 2000 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,…Vừa không mang tính lịch sử, truyền thống và pháp lý,… Đồng thời Chỉ thị nói trên của Đảng đề cập đến nội hàm là bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chỉ là một phạm trù trong quan hệ gia đình./.

Luật sư, Tiến sỹ. Trần Đình Triển

------------

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 97/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành ở Việt Nam để thi hành cho đến khi ban hành những bộ luật mới cho toàn cõi Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 72-SL ngày 18-6-1949 lập hội đồng tư lập có nhiệm vụ thảo những dự án pháp điển Việt Nam;

Chiểu các dân pháp điển bắc kỳ và trung kỳ quyển I, Pháp quy giản yếu 1883 thi hành ở Nam kỳ và những luật lệ theo sau;

Xét cần thích ứng luật lệ với sự tiến hoá chung;

Chiểu đề nghị của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng tư luật và của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1:Những quyền dân sự đều được luật bảo vệ khi người ta hành sự nó đúng với quyền lợi của nhân dân.

Điều 2:Người con đã thành niên không bắt buộc phải có cha mẹ bằng lòng mới kết hôn được.

Điều 3:Trong thời kỳ tang chế vẫn có thể lấy vợ lấy chồng được.

Song người vợ hoá chỉ có thể lấy chồng sau 10 tháng kể từ ngày chồng chết. Nhưng trong thời hạn ấy, người vợ hoá vẫn có thể tái giá nếu chứng rõ được rằng mình không có thai, hoặc là đã có thai với chồng trước để tránh sự lẵn lộn về con cái.

Điều 4:Người đàn bà ly dị có thể lấy chồng khác ngay sau khi có án tuyên ly dị, nếu dẫn chứng rằng mình không có thai hoặc đương có thai.

Điều 5:Chồng và vợ có địa vị bình đẳng trong gia đình.

Điều 6:Người đàn bà có chồng có toàn năng lực về mặt hộ.

Điều 7:Người vị thành niên là con trai hay con gái chưa đủ 18 tuổi. Khi đã đến tuổi thành niên thì dù còn ở với cha mẹ, người con cũng có quyền tự lập.

Điều 8:Cha mẹ không có quyền xin giam cầm con cái.

Điều 9:Người con hoang vô thừa nhận được phép thưa trước toà án để truy nhận cha hoặc mẹ của mình.

Điều 10:Con cháu hoặc vợ chồng của người chết cũng không bắt buộc phải nhận thừa kế người ấy. Khi nhận thừa kế thì các chủ nợ của người chết cũng không có quyền đòi nợ quá số di sản để lại.

Điều 11: Trong lúc còn sinh thời người chồng goá vợ hay vợ goá, các con đã thành niên có quyền xin chia phần tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết, sau khi đã thanh toán tài sản chung.

Điều 12:Người ta chỉ dược hưởng dụng và sử dụng các vật thuộc quyền sở hữu của mình một cách hợp pháp và không thiệt hại đến quyền lợi của nhân dân.

Điều 13:Khi lập ước mà có sự tổn thiệt do sự bóc lột của một bên vì điều kiện kinh tế của hai bên chênh lệch thì khế ước có thể coi là vô hiệu.

Điều 14:Tất cả các điều khoản trong dân pháp điển Bắc kỳ dân pháp điển Trung kỳ, Pháp quy giản yếu 1883 (sắc lệnh ngày 3 tháng 10 năm 1883) thi hành ở Nam kỳ, và những luật lệ theo sau, trái với những điều khoản trên này đều bị bãi bỏ.

Điều 15:Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» MẤT CẢNH GIÁC VỚI CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC LÀ CÓ TỘI VỚI DÂN TỘC VÀ TỔ TIÊN (04.07.2014)
» Cần thay đổi cách xử lý (09.07.2014)
» QUA SỰ KIỆN GIÀN KHOAN 981 - KÍNH TRỌNG CHÍNH KIẾN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG VÀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG. (18.07.2014)
» “MUỐN THẮNG GIẶC NGOẠI XÂM PHẢI XÓA SẠCH GIẶC NỘI XÂM” (18.07.2014)
» Một số vấn đề: Bàn về Thông tư số 28/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân”. (17.08.2014)
» Lê Trung Kiên (Phó Ban tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy) bị bắt về hành vi giết người - cần mở rộng vụ án ! (24.08.2014)
» TRÂN TRỌNG CẢM ƠN BỘ TRƯỞNG TRẦN ĐẠI QUANG (26.08.2014)
» CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 02 / 9 /1945 - 02 / 9 / 2014 (30.08.2014)
» NHÂN KỶ NIỆM 69 NĂM QUỐC KHÁNH – NGHĨ VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC ! (04.09.2014)
» ‘Việc thanh tra báo Người cao tuổi là đúng quy định’ (14.02.2015)

Các tin khác:
» ĐÊM KHÔNG NGỦ SUY NGHĨ VỀ: ” TỔ QUỐC LÀ MẸ” (10.06.2014)
» CẦN SUY NGHĨ CHÍN CHẮN KHI BÌNH LUẬN VỀ PHÁT NGÔN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRƯỚC VIỆC TRUNG QUỐC XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CỦA TỔ QUỐC TA (10.06.2014)
» VỀ TÀI SẢN CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG - BẠN NGHỈ GÌ ?! (01.06.2014)
» CHUYỆN LẠ CÓ THẬT TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN TP. ĐÀ LẠT (01.06.2014)
» Tham nhũng không tử hình:Luật sư vụ Dương Chí Dũng nói gì? (29.05.2014)
» Tàu Trung Quốc ngăn cứu nạn ngư dân:Hành động vô nhân đạo! (28.05.2014)
» Việt Nam chọn tòa quốc tế nào khởi kiện Trung Quốc? (26.05.2014)
» Truy cứu 5 công an tội "dùng nhục hình" là chưa chuẩn (25.05.2014)
» NẾU TUYÊN ÁN TỬ HÌNH DƯƠNG CHÍ DŨNG VÀ MAI VĂN PHÚC THÌ BẤT CỨ AI CŨNG CÓ NGUY CƠ ĐỐI DIỆN VỚI TÙ TỘI ! (25.04.2014)
» "Ngôi sao Việt" bị tố cáo xâm hại bản quyền (26.01.2014)


Quảng cáo