Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

Thứ bảy, 28.06.2014 17:31
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Thời gian: 22 - 5 - 1950

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

Nội dung sự kiện:

          Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

          - Sắc lệnh số 77/SL, về quy chế lương bậc, tuyển dụng, ngày công, khen thưởng, kỷ luật... áp dụng đối với công nhân giúp việc Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến.

         - Sắc lệnh số 78/SL, bãi bỏ Ban căn cứ địa Việt Bắc được thành lập theo Sắc lệnh số 15/SL ngày 31-1-1950.

         - Sắc lệnh số 79/SL, sửa đổi điều 6 Bộ luật thuế trực thu ban hành theo Sắc lệnh số 49/SL ngày 18-6-1949.

        - Sắc lệnh số 80/SL, ấn định "các cuộc bầu cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân xã nay lại tiếp tục theo như thể lệ ấn định trong Sắc lệnh số 63/SL ngày 22-11-1945".

       - Sắc lệnh số 81/SL, ấn định thang lương chung cho công chức làm việc trong các cơ quan Chính phủ thi hành kể từ ngày 1-5-1950.

         - Sắc lệnh số 82/SL, bãi bỏ Sắc lệnh số 105/SL ngày 9-9-1949 và ấn định lại mức phí cấp hằng tháng (được tính bằng giá gạo) của các vị trong Chính phủ (Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng).

         - Sắc lệnh số 83/SL, bãi bỏ Sắc lệnh số 106/SL ngày 9-9-1949 và ấn định lại mức phí cấp hằng tháng (được tính bằng giá gạo) của các vị trong ban Thường vụ Quốc hội (Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Uỷ viên).

         - Sắc lệnh số 84/SL, đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh và Ban giảm tô xã thành Hội đồng giảm tô, giảm tức tỉnh và Ban giảm tô, giảm tức xã.

          - Sắc lệnh số 85/SL, về việc cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng.

          - Sắc lệnh số 86/SL, bổ nhiệm Quyền Đổng lý và hai Phó Đổng lý Văn phòng Bộ Ngoại giao.

          - Sắc lệnh số 87/SL, bổ nhiệm Phó Giám đốc Nha Bưu điện Việt Nam.

         - Sắc lệnh số 88/SL, về việc lĩnh canh ruộng đất.

         - Sắc lệnh số 89/SL, về việc giảm lãi, xoá nợ, hoãn nợ đối với những việc vay mượn trước đây.

         - Sắc lệnh số 90/SL, cấm bỏ hoang những ruộng đất có chủ mà từ trước đến nay vẫn chưa trồng trọt.

         - Sắc lệnh số 91/SL, ấn định phí cấp hằng tháng (được tính bằng giá gạo) của các vị trong Uỷ ban hành chính và Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp (khu, liên khu và khu Hà Nội, tỉnh và thành phố, huyện, thị xã lớn và quận thuộc Hà Nội, thị xã nhỏ và khu phố).

         - Sắc lệnh số 92/SL, ấn định mức lương chính hằng tháng (được tính bằng giá gạo) của các vị giữ chức vụ trong Văn phòng Chủ tịch phủ (Chánh, Phó văn phòng, Bí thư), Văn phòng Quốc hội và Thủ tướng phủ (Chánh, Phó văn phòng, Bí thư), Văn phòng các Bộ (Đổng lý, Phó Đổng lý, Thanh tra, Bí thư, Bộ trưởng và Thứ trưởng), các Nha và Cục (Chánh, Phó Giám đốc Nha, Cục trưởng, Phó Cục trưởng).

         - Sắc lệnh số 93/SL, quy định "kể từ ngày ký Sắc lệnh này cho đến khi kháng chiến thành công, tất cả công dân Việt Nam, không phân biệt nam nữ, từ 16 đến 55 tuổi, đều có nghĩa vụ kháng chiến, tức là phải tham gia làm các công vụ do nhu cầu kháng chiến trực tiếp hay gián tiếp đặt ra".

         - Sắc lệnh số 94/SL, ấn định mức lương chính hằng tháng (được tính bằng giá gạo), thi hành từ ngày 1-5-1950, của các vị giữ chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tại Văn phòng Chủ tịch phủ, Văn phòng Quốc hội và Thủ tướng phủ, Văn phòng các Bộ, các Nha hay Cục; Giám đốc, Phó Giám đốc Liên khu, Chánh văn phòng Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu, Trưởng phòng Uỷ ban kháng chiến hành chính và chuyên môn của Liên khu; Trưởng, Phó ty, Chánh văn phòng và Trưởng phòng Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh hay thành phố.

         - Sắc lệnh số 95/SL, ấn định mức lương chính hằng tháng (được tính bằng giá gạo) của các vị trong Ban Thanh tra Chính phủ và các phái viên thanh tra, thi hành từ ngày 1-5-1950.

         - Sắc lệnh số 96/SL, thay đổi điều 2 của Sắc lệnh số 14b/SL ngày 24-12-1949 về việc ấn định biểu thuế luỹ tiến thu thuế điền thổ.

         - Sắc lệnh số 97/SL, sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật cũ và thay thế bằng những nguyên tắc mới.

Nguồn trích:

- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.4, tr.432-435

Số lượt đọc:1248  - Cập nhật lần cuối: 27/06/2011 03:33:56
 
 
Các sự kiện khác:  
Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh.

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Hiệp ước ngày 30-12-1999 về biên giới trên bộ Việt – Trung (03.07.2014)
» Nghị Quyết 03/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán (10.07.2014)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 (13.07.2014)
» Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn (13.07.2014)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ (30.07.2014)
» THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 35 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 (30.07.2014)
» CHỈ THỊ SỐ 06/2008/CT-BCA-C11 NGÀY 09-7-2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN (30.07.2014)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (30.07.2014)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP NGÀY 07-9-2005 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG (30.07.2014)
» Trang phục của bị cáo trước “vành móng ngựa” (02.08.2014)

Các tin khác:
» NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (15.06.2014)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2014/NĐ-CP NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (15.06.2014)
» THÔNG TƯ SỐ 03/2014/TT-CA NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2014 VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY PHIÊN TÒA (15.06.2014)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT (15.06.2014)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản (15.06.2014)
» THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTP NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ (15.06.2014)
» NGHỊ ĐỊNH Về cấp giấy phép xây dựng (05.06.2014)
» CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (05.06.2014)
» Về cấp giấy phép xây dựng (05.06.2014)
» Sẽ sản xuất thuốc độc cho án tử hình (23.01.2013)


Quảng cáo