Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Lao động

LUẬT CÔNG ĐOÀN, BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 VÀ CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN:

Thứ hai, 08.07.2013 19:43
Chương 6. Xử lý kỷ luật lao động và bồi thường thiệt hại
I. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động
- Người lao động chỉ có thể bị xử lý kỷ luật lao động với một trong các hình thức sau (Điều 125 Bộ luật Lao động):
- Khiển trách.
- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.
- Sa thải.
- Lưu ý: kỷ luật sa thải là hình thức xử lý kỷ luật lao động cao nhất và chỉ được áp dụng khi thuộc một trong ba trường hợp sau (Điều 126 Bộ luật Lao động):
- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật.
- Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.


- Trong quá trình xử lý kỷ luật lao động, khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, thì người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động nhưng phải bảo đảm các điều kiện (Điều 129 Bộ luật Lao động):
- Sau khi đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
- Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.
- Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc:
- Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động: không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng (Khoản 3 Điều 129 Bộ luật Lao động).
- Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động: được trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc (Khoản 4 Điều 129 Bộ luật Lao động).

II. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động (Điều 123 Bộ luật Lao động)
- Về thủ tục:
- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.
- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động.
- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.
- Không được áp dụng nhiều hình thức
xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi
vi phạm kỷ luật lao động.
- Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
- Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
* Không được xử lý kỷ luật lao động
đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
1. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
2. Đang bị tạm giữ, tạm giam.
3. Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.
4. Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

III. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động (Điều 124 Bộ luật Lao động)
- Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
- Đối với 4 tình huống thuộc thời gian không được xử lý kỷ luật lao động (trường hợp (*) nêu tại mục II), khi hết thời gian không được xử lý kỷ luật:
+ Nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành
xử lý kỷ luật lao động ngay;
+ Nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

IV. Xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động (Điều 127 Bộ luật Lao động)
- Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật.
- Người lao động bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 03 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm.
- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành
được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

V. Bồi thường thiệt hại
- Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
- Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải
bồi thường.
- Nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại như sau (Điều 131 Bộ luật Lao động):
+ Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.
+ Trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại được áp dụng theo trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

VI. Khiếu nại và yêu cầu giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại (Điều 132 Bộ luật Lao động)
Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thoả đáng có quyền:
- Khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 - Chương VIII KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT (08.07.2013)
» NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (08.07.2013)
» Quy định về giám định sức khỏe làm thủ tục về hưu (06.08.2014)

Các tin khác:
» THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (08.07.2013)
» NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (08.07.2013)
» Sẽ công nhận mại dâm là một nghề? (06.01.2013)
» Về hậu quả pháp lý của kỉ luật sa thải trái pháp luật (30.12.2011)
» Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án lao động (30.06.2011)


Quảng cáo