Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật
CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Cá nhân có thành tích trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng có thể được khen thưởng bằng huân chương Dũng cảm và thưởng 30 lần mức lương tối thiểu.
Trang 6/6
6

Quảng cáo