Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật
Hiệp ước ngày 30 tháng 12 năm 1999 về biên giới trên bộ Việt – Trung 1 Hoàng Linh – Long Việt
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
Chính phủ ban hành Nghị định  Số: 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012          Về cấp giấy phép xây dựng                 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trang 3/6
3

Quảng cáo