Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN  Ban hành Quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa và Quy trình thi hành án tử hình
(ĐCSVN) - Nếu không thực thi đúng nguyên tắc tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, sẽ khó thực hiện được nguyên tắc suy đoán vô tội. Mong rằng Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi sẽ có nhiều điểm mới, khắc phục được những bất cập đang gặp phải ở không ít phiên tòa.
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP NGÀY 07-9-2005 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG Về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN    BỘ QUỐC  PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO __________________ Số: 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC     THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
CHỈ THỊ SỐ 06/2008/CT-BCA-C11 NGÀY 09-7-2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG ANVỀ KHẮC PHỤC SƠ HỞ, THIẾU SÓT, CHẤN CHỈNH SAI PHẠMTRONG CÔNG TÁC BẮT, GIAM GIỮ, ĐIỀU TRA, XỬ LÝ TỘI PHẠM CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Số: 01/2006/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 35 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003
Số: 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Hà Nội, ngày 02tháng 08năm 2013   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh tổchức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổsung năm 2006, 2009); Đểáp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tốtụng hình sự vềtiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo vềtội phạm và kiến nghị khởi tố Tải về  
Luật Đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực ngày 01/7/2014, trong nội dung này chúng tôi giới thiệu Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VÀ THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Trang 2/6
2

Quảng cáo