Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ bảy, 02.08.2014 GMT+7

NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Nhiệm vụ phát triển và bảo vệ đất nước, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải ban hành và thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 phù hợp với quá trình đổi mới công tác lập pháp và chương trình cải cách hành chính.


Download :

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=4052
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com