Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ năm, 31.07.2014 GMT+7

Truy trách nhiệm người đứng đầu để chậm triển khai luật

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết là một trong những yêu cầu của Thủ tướng trong việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ trình QH tại kỳ họp thứ cuối năm.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

luật, nghị quyết, pháp lệnh
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch này, các bộ, cơ quan liên quan phải tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật.

Tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, xác định các quy đinh trái Hiến pháp để đình chỉ thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa Hiến pháp. 

Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp trình QH, UBTVQH xem xét, thông qua trong các năm 2014 và 2015, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu tổ chức rà soát tất cả các luật, nghị quyết được QH ban hành tại kỳ họp thứ 7 và các pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH để xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm giảm số văn bản nợ đọng. 

Thủ tướng cũng yêu cầu trước 15/8, phải xây dựng báo cáo của Chính phủ trình QH tại kỳ họp cuối năm, trong đó kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Các bộ, cơ quan nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Công bố, công khai kịp thời các thủ tục mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung; chủ động rà soát, loại bỏ kịp thời các quy định thủ tục không còn phù hợp, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

PV

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=4040
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com