Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật

Mot so van ban phap luat

Chủ nhật, 04.09.2011 23:57
Van ban phap luat ban hanh thăng 8/2001

QUỐC HỘI

* (SMS: 08/2011/QH13) - Ngày 06/08/2011, Quốc hội ban hành Nghị quyết 08/2011/QH13 về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 44/2011/QD-TTg) - Ngày 18/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 631/VPCP-KSTT) - Ngày 11/08/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành  Công văn 631/VPCP-KSTT về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 133/BXD-KTXD) - Ngày 17/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 133/BXD-KTXD về việc hướng dẫn nghiệm thu quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

* (SMS: 132/BXD-KTXD) - Ngày 16/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 132/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới.

* (SMS: 343/BXD-KHCN) - Ngày 15/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 343/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD.

* (SMS: 42/BXD-VLXD) - Ngày 12/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 42/BXD-VLXD về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp.

* (SMS: 129/BXD-KTXD) - Ngày 10/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 129/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán gói thầu trong trường hợp xử lý tình huống trong đấu thầu.

* (SMS: 128/BXD-KTXD) - Ngày 10/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 128/BXD-KTXD về một số nội dung liên quan đến áp dụng suất vốn đầu tư, diện tích sàn xây dựng.

* (SMS: 127/BXD-KTXD) - Ngày 10/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 127/BXD-KTXD về việc giải đáp vướng mắc trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* (SMS: 124/BXD-KTXD) - Ngày 09/08/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 124/BXD-KTXD về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 56/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 56/2011/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thú y thủy sản.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 116/2011/TT-BTC) - Ngày 15/08/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

* (SMS: 1930/QD-BTC) - Ngày 11/08/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1930/QĐ-BTC về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện và tổ chức bị loại ra khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1295/QĐ-BTC ngày 30/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* (SMS: 10548/BTC-TCT) - Ngày 08/08/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10548/BTC-TCT về việc hóa đơn xuất khẩu.

* (SMS: 10520 /BTC-TCT) - Ngày 08/08/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10520 /BTC-TCT về chính sách thuế đối với lĩnh vực xã hội hoá giáo dục đào tạo.

* (SMS: 9404/BTC-VP) - Ngày 19/07/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9404/BTC-VP về việc đính chính Quyết định số 1514/QĐ-BTC ngày 22/06/2011.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 2698/LDTBXH-LDTL) - Ngày 15/08/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2698/LĐTBXH-LĐTL về phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng tổ sản xuất.

* (SMS: 2692/LDTBXH-KHTC) - Ngày 15/08/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2692/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục Ngân sách Nhà nước; hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS.

* (SMS: 2691/LDTBXH-KHTC) - Ngày 15/08/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2691/LĐTBXH-KHTC về việc thông báo thực hiện các văn bản mới ban hành.

* (SMS: 2689/LDTBXH-LDTL) - Ngày 15/08/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2689/LĐTBXH-LĐTL về việc nâng bậc lương sớm trong doanh nghiệp.

* (SMS: 2669/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/08/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2669/LĐTBXH-LĐTL về việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động.

* (SMS: 2663/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/08/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2663/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ đối với người lao động làm việc tại các trạm đèn biển, luồng tàu biển.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 1805/QD-BGTVT) - Ngày 15/08/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1805/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 23/2011/TT-BTTTT) - Ngày 11/08/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2011/TT-BTTTT về quy định việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 30/2011/TT-BCT) - Ngày 10/08/2011, Bộ Công thương ban hành Thông tư 30/2011/TT-BCT về việc quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử.

* (SMS: 4028/QD-BCT) - Ngày 09/08/2011, Bộ Công thương ban hành Quyết định 4028/QĐ-BCT về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit năm 2015, có xét đến năm 2025.

BỘ CÔNG AN

* (SMS: 58/2011/TT-BCA) - Ngày 09/08/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2011/TT-BCA về việc quy định đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 10/2011/TT-BNV) - Ngày 04/08/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2011/TT-BNV về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 34/2011/TT-BTNMT) - Ngày 01/08/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2011/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hành đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp.

* (SMS: 33/2011/TT-BTNMT) - Ngày 01/08/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2011/TT-BTNMT về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất.

* (SMS: 32/2011/TT-BTNMT) - Ngày 01/08/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 32/2011/TT-BTNMT về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa.

* (SMS: 31/2011/TT-BTNMT) - Ngày 01/08/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 31/2011/TT-BTNMT về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển).

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 15/2011/TT-NHNN) - Ngày 12/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2011/TT-NHNN về việc quy định mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 4052/TCHQ-PTPL) - Ngày 18/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4052/TCHQ-PTPL về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng nước uống nhập khẩu từ Đài Loan có chứa chất DINP.

* (SMS: 4048/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4048/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông báo 197 và Thông tư 20 của Bộ Công thương.

* (SMS: 4008/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4008/TCHQ-TXNK về việc phân loại chậu rửa chén.

* (SMS: 3964/TCHQ-CCHDH) - Ngày 12/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3964/TCHQ-CCHĐH về việc xác nhận thực xuất trong thủ tục hải quan điện tử.

* (SMS: 3806/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3806/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị gửi kho ngoại quan

* (SMS: 3775/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3775/TCHQ-GSQL về việc hồ sơ nhập khẩu hàng đông lạnh

* (SMS: 3657/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3657/TCHQ-GSQL về việc xử lý các lô hàng nhập khẩu sau ngày Thông báo 197 và Thông tư 20 của Bộ Công thương có hiệu lực.

* (SMS: 3592/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3592/TCHQ-TXNK về vướng mắc hạch toán kế toán

* (SMS: 3588/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3588/TCHQ-TXNK về vướng mắc về phí THC

* (SMS: 3583/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3583/TCHQ-GSQL về việc thực hiện hợp đồng gia công

* (SMS: 3530/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3530/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

* (SMS: 3508/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3508/TCHQ-TXNK về việc khiếu nại giá tính thuế.

* (SMS: 3477/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/07/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3477/TCHQ-GSQL về việc mặt hàng Natri nitrat (NANO3) nhập khẩu.

TỔNG CỤC THUÊ

* (SMS: 2709/TCT-CS) - Ngày 05/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2709/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với xe ôtô chở tiền và xe ôtô cứu thương.

* (SMS: 2660/TCT-TNCN) - Ngày 02/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2660/TCT-TNCN về xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

* (SMS: 2642/TCT-TNCN) - Ngày 01/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2642/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lãi trả cho các nhà đầu tư.

* (SMS: 2638/TCT-HTQT) - Ngày 01/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2638/TCT-HTQT về chính sách miễn, giảm thuế theo Điều ước quốc tế và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

* (SMS: 2637/TCT-KK) - Ngày 01/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2637/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2616/TCT-TNCN) - Ngày 29/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2616/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 2549/TCT-KK) - Ngày 25/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2549/TCT-KK về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2537/TCT-DNL) - Ngày 25/07/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2537/TCT-DNL về việc giải đáp chính sách thuế.
 

* Chi tiết của Bản tin này đã được đăng tải đầy đủ trên trang Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam.
* Quý khách sẽ có nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietNam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.

* Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với lawdata@luatvietnam.vn

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Văn bản pháp luật (16.09.2011)
» Tài liệu tối mật có thể tự động giải mật sau 60 năm (24.10.2011)
» BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN (04.03.2012)
» BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN (04.03.2012)
» Toàn văn Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (05.03.2012)
» Thêm bằng chứng khẳng định Hoàng Sa của Việt Nam (30.07.2012)
» 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013 (26.12.2012)
» Sẽ sản xuất thuốc độc cho án tử hình (23.01.2013)
» Về cấp giấy phép xây dựng (05.06.2014)
» CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (05.06.2014)

Các tin khác:
» Ban hành chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (03.09.2011)
» Một số điểm mới trong Nghị định 45/2011/ND-CP về lê. phí trước bạ (10.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH: VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (10.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (10.07.2011)
» Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài (09.07.2011)
» Từ sau Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị: Những dấu son trong ngành tư pháp (09.07.2011)
» MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT 49-NQ/TW VÀ CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐẾN 2020 (09.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (30.06.2011)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ (30.06.2011)
» CÔNG VĂN SỐ 2109/TCHQ-GSQL NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2011 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN (30.06.2011)


Quảng cáo