Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật

BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN

Chủ nhật, 04.03.2012 23:38
Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam

CHÍNH PHỦ

 

1

231/QĐ-TTg

Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010

 

* 71 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010

Trang 2

2

06/CT-TTg

Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

 

* Thủ tướng chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Trang 2

3

11/2012/NĐ-CP

Nghị định 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

 

* Quy định xử lý tài sản bảo đảm là nhà, đất

Trang 2

4

226/QĐ-TTg

Quyết định 226/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

* Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020

Trang 3

5

225/QĐ-TTg

Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng"...

 

* Xây dựng mô hình điểm quản lý chất lượng sản phẩm tại 500 doanh nghiệp

Trang 3

6

222/QĐ-TTg

Quyết định 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

* Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2030

Trang 3

7

207/QĐ-TTg

Quyết định 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh...

 

* Bổ sung phân công soạn thảo 63 dự án luật, pháp lệnh

Trang 4

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

8

25/2012/TT-BTC

Thông tư 25/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710...

 

* Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về mức 0 - 3%

Trang 4

9

24/2012/TT-BTC

Thông tư 24/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

 

* Hướng dẫn hồ sơ miễn truy thu thuế, miễn phạt các khoản thuế chậm nộp

Trang 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

10

07/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

 

* Nhà giáo Nhân dân phải có thời gian trực tiếp giảng dạy 20 năm

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS01/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

71 XÃ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2010

Ngày 23/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) năm 2010.

Theo Quyết định này, đã có 71 xã trên cả nước hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010, trong đó, Hà Giang (03 xã); Bắc Kạn (04 xã); Yên Bái (05 xã); Hòa Bình (05 xã); Lai Châu (04 xã); Nghệ An (04 xã); Thừa Thiên Huế (03 xã);
 

 

Gia Lai (07 xã); Bình Phước (08 xã); Kiên Giang (06 xã)...

Thủ tướng cũng đồng ý đưa xã Luân Mai, xã Kim Đa và xã Hữu Dương đều thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; xã Cao Trĩ, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2012

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/02/2012 về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 để chủ động đối phó với những diễn biến ngày càng bất thường và khó dự báo của thiên tai.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2012 sát với tình hình thực tế, có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu.

Các cơ quan nêu trên cũng cần tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến 2020, lồng ghép phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao vào quy hoạch, dự án của ngành, địa phương; bổ

 

túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho các cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực.

UBND cấp tỉnh cần đặc biệt chú ý rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, lũ, bão trên địa bàn, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; trường hợp chưa tổ chức tái định cư lâu dài, phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết.

Các địa phương cũng phải kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm tại vùng thường xuyên bị chia cắt khi có mưa lũ đến từng thôn, xã; bố trí thiết bị, phương tiện cứu nạn tại chỗ, vật tư và kinh phí dự phòng đến cấp huyện...

QUY ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ NHÀ, ĐẤT

Ngày 22/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ, trong đó bổ sung 02 trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi không có thỏa thuận về phương thức xử lý.

Thứ nhất, trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản gắn liền với đất được xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Các bên có quyền tự thỏa thuận hoặc thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản để có cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm được thanh toán trước cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thứ hai, trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản

 

sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất theo như thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quyền và nghĩa vụ giữa bên thế chấp và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính quyền sử dụng đất.

Cũng theo Nghị định này, tài sản hình thành trong tương lai được chấp nhận là tài sản bảo đảm nhưng không bao gồm quyền sử dụng đất mà chỉ gồm các loại tài sản sau: Tài sản được hình thành từ vốn vay; tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm; tài sản hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2012.
 

PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
VỀ DINH DƯỠNG ĐẾN NĂM 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân.

Mục tiêu đến năm 2020, bữa ăn của người dân được cải thiện về số lượng, cân đối hơn về chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh; suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt thể thấp còi được giảm mạnh, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam, kiểm soát có hiệu quả tình trạng thừa cân - béo phì, góp phần hạn chế

 

các bệnh mãn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng.

Cụ thể, tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn vào bình quân đầu người dưới 1800 Kcal giảm xuống 5%; tỷ lệ khẩu phần ăn cân đối P:L:G = 14:18:68 đạt 75%; giảm tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ xuống 12%; giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (dưới 2,5 kg) xuống dưới 8%...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM TẠI 500 DOANH NGHIỆP

Ngày 22/02/2012, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Mục tiêu của dự án giai đoạn từ 2011 - 2015 là phổ biến, nâng cao kiến thức về năng suất và chất lượng cho 10.000 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng tới người lao động và người tiêu dùng thông qua truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử và tài liệu.

Cũng trong giai đoạn này, cần đào tạo 1.000 chuyên gia, cán bộ đào tạo, tư vấn

 

về năng suất và chất lượng tại các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tại 500 doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ nhân rộng mô hình điểm tại 4.000 doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng cũng phải thiết lập được hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua đánh giá các yêu cầu kỹ thuật và mức độ hài lòng của khách hàng; hệ thống đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012.

Mục tiêu của Chiến lược đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô - đầu não chính trị - hành chính quốc gia; giàu, đẹp, xanh, văn minh, văn hiến, thanh lịch, hiện đại, dân tộc, tiêu biểu cho cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, thể thao và giao dịch quốc tế của cả nước; đi đầu trong nhiều lĩnh vực - là đầu tàu lôi kéo sự phát triển chung của cả nước; người dân có điều kiện sống tốt.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm vào khoảng 12 đến 13% đến năm

 

2020 và giai đoạn 2021 - 2030 vào khoảng 9,5 - 10%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.100  - 7.500 USD vào năm 2020 và 16.000 - 17.000 USD vào năm 2030.

Quy mô dân số năm 2030 khoảng 9,2 triệu người; cơ cấu dân số hợp lý, chất lượng cao; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,86 - 0,90; tỷ lệ thất nghiệp khu vực đô thị dưới 4%; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, liên hoàn, hợp lý, hiện đại; vận tải hành khách công cộng đa dạng, hiện đại, văn minh, tiện lợi và an toàn, đạt tỷ lệ 50 - 55%...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

BỒ SUNG PHÂN CÔNG SOẠN THẢO
63 DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Ngoài các dự án luật, pháp lệnh đã được phân công tại Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27/09/2011 và Quyết định số 1870/QĐ-TTg ngày 24/10/2011, Quyết định này đã bổ sung phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 63 dự án luật, pháp lệnh khác.

Cụ thể, Bộ Công an chủ trì soạn thảo thêm các dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Bí mật Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú và Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức. Các dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Đo đạc và bản đồ và Luật Khí tượng thủy văn sẽ do Bộ

 

Tài nguyên và Môi trường soạn thảo.

Thủ tướng cũng giao thêm cho Bộ Tài chính soạn thảo các dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Phí, lệ phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật Hải quan (sửa đổi).

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh nêu tại Quyết định này có trách nhiệm thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập đối với các dự án mới được đưa vào Chương trình khóa XIII và củng cố, kiện toàn các Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã thành lập...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU VỀ MỨC 0 - 3%

Kể từ 21/02/2012, thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng, dầu được giảm xuống còn 0 đến 3% sau gần 02 tháng được áp dụng mức 4 và 5%. Theo một số đánh giá trên các báo thời gian gần đây, động thái này của Bộ Tài chính là nhằm giảm áp lực cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong bối cảnh giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục tăng (từ 0,89 đến 5,18%) khiến doanh nghiệp trong nước bị lỗ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21/02/2012 giảm thuế suất đối với hầu hết các mặt hàng xăng dầu nhập khẩu. Cụ thể, các mặt hàng xăng động cơ nhập khẩu (bao gồm cả xăng pha chì, không pha chì, xăng

 

máy bay...) sẽ được áp thuế 0%, thay vì mức 4% được áp dụng từ cuối năm 2011.

Đối với dầu diesel, thuế suất được giảm từ 5% xuống 3%; trong khi đó thuế nhập khẩu một số loại dầu bôi trơn vẫn giữ ở mức 5% và các loại dầu trung gian, dầu thải… vẫn là 15 - 20%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 197/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ MIỄN TRUY THU THUẾ,
MIỄN PHẠT CÁC KHOẢN THUẾ CHẬM NỘP

Ngày 17/02/2012, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 24/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý tồn đọng thuế.

Theo các quy định trong Thông tư này, các trường hợp đề nghị miễn truy thu thuế, miễn các khoản phạt chậm nộp hoặc đề nghị xoá nợ thuế, xóa các khoản phạt chậm nộp, doanh nghiệp phải gửi bản sao 01 bộ hồ sơ do doanh nghiệp lập có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan (trừ công văn đề nghị miễn truy thu thuế, miễn phạt phải là bản chính).

Đối với trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý hồ sơ đề nghị miễn truy thu thuế, miễn phạt, Thông tư quy định rõ hơn về thời gian cơ quan Hải quan phải có phản hồi cho doanh nghiệp nếu hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp không đầy đủ, trong 03

 

ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp đủ điều kiện xét miễn truy thu thuế, miễn phạt hoặc xóa nợ thuế, xóa các khoản phạt chậm nộp, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ giải quyết phải có công văn báo cáo, đề xuất ý kiến xử lý kèm toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp gửi Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính xem xét.

Trường hợp không đủ điều kiện để xét, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản trả lời và yêu cầu người nộp thuế nộp đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp theo quy định...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2012, thay thế các hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này.

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN PHẢI CÓ THỜI GIAN
TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY 20 NĂM

Ngày 17/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được xét tặng và công bố 02 năm 01 lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nghi lễ trao tặng được thực hiện theo quy định của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Người được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân phải đạt các tiêu chuẩn như: Giảng dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi;

 

có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục được xếp loại, tính từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên...

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú được xét tặng cho những người có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên đối với giáo viên, giảng viên (đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy) và một số tiêu chuẩn cụ thể khác theo yêu cầu của từng cấp học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2012 và thay thế Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Toàn văn Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (05.03.2012)
» Thêm bằng chứng khẳng định Hoàng Sa của Việt Nam (30.07.2012)
» 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013 (26.12.2012)
» Sẽ sản xuất thuốc độc cho án tử hình (23.01.2013)
» Về cấp giấy phép xây dựng (05.06.2014)
» CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (05.06.2014)
» NGHỊ ĐỊNH Về cấp giấy phép xây dựng (05.06.2014)
» THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTP NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ (15.06.2014)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản (15.06.2014)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT (15.06.2014)

Các tin khác:
» BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN (04.03.2012)
» Tài liệu tối mật có thể tự động giải mật sau 60 năm (24.10.2011)
» Văn bản pháp luật (16.09.2011)
» Mot so van ban phap luat (04.09.2011)
» Ban hành chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (03.09.2011)
» Một số điểm mới trong Nghị định 45/2011/ND-CP về lê. phí trước bạ (10.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH: VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (10.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (10.07.2011)
» Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài (09.07.2011)
» Từ sau Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị: Những dấu son trong ngành tư pháp (09.07.2011)


Quảng cáo