Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật

BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN

Chủ nhật, 04.03.2012 23:36
Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam

CHÍNH PHỦ

 

1

10/2012/QĐ-TTg

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài...

 

* Tạm trú tại Việt Nam quá 90 ngày không phải xin cấp lại thị thực

Trang 2

2

07/2012/NĐ-CP

Nghị định 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

 

* Quy định cơ quan được thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Trang 2

3

170/QĐ-TTg

Quyết định 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025

 

* Đến 2020, 100% lượng chất thải rắn y tế được xử lý

Trang 2

4

03/NQ-CP

Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2012

 

* Công tác quản lý, điều hành trong và sau Tết được đánh giá cao

Trang 2

5

07/2012/QĐ-TTg

Quyết định 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

 

* Hỗ trợ 100.000 đồng/ha cho quản lý bảo vệ rừng

Trang 3

6

164/QĐ-TTg

Quyết định 164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

 

* Tăng 0,01% số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Petrolimex

Trang 3

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

7

235/QĐ-BTTTT

Quyết định 235/QĐ-BTTTT về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

* Thêm 6 thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin điện tử

Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

8

16/2012/TT-BTC

Thông tư 16/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

 

* Hướng dẫn quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

Trang 4

9

12/2012/TT-BTC

Thông tư 12/2012/TT-BTC về tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý...

 

* Hướng dẫn xác định đơn vị được Nhà nước giao vốn quản lý

Trang 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

 

10

238/QĐ-BGTVT

Quyết định 238/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam trên cơ sở hợp nhất các Tổng Công ty...

 

* Thành lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS01/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM QUÁ 90 NGÀY
KHÔNG PHẢI XIN CẤP LẠI THỊ THỰC

Kể từ ngày 15/04/2012, người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực, có nhu cầu tạm trú tại Việt Nam quá 90 ngày, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng không cần phải làm thủ tục xin cấp lại thị thực mà chỉ cần làm hồ sơ xin gia hạn thị thực; thời gian cho mỗi lần gia hạn tối đa là 90 ngày.

Đây là quy định mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Người có nhu cầu gia hạn tạm trú phải làm thủ tục trước 05 ngày khi hết hạn; hồ sơ đề nghị gia hạn gồm: Hộ chiếu của người xin gia hạn tạm trú và Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú có xác nhận của Công an xã, phường nơi tạm trú.

Cũng theo quy định tại quyết định này, thời gian xem xét, cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giảm xuống còn 05 ngày thay vì 07 ngày như quy định trước đây.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2012.

QUY ĐỊNH CƠ QUAN ĐƯỢC THỰC HIỆN
CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Theo Nghị định này, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ như Cục Quản lý thị trường, Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương); Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);... Cục thuộc Tổng cục và tương đương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục thuế, Cục Thống kê.

Chi cục thuộc Sở, Chi cục thuộc Cục và tương đương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Chi cục Thuế; Trung tâm Tần số khu vực; Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

thuộc Sở Y tế...

Cũng theo các quy định tại Nghị định này, cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra bộ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày. Cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra sở, Chi cục thuộc Sở tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có), chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra; trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2012; những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
 

ĐẾN 2020, 100% LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ĐƯỢC XỬ LÝ

Ngày 08/02/2012, Thủ tướng đã ra Quyết định số 170/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025 với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế nguy hại, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Các cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại được đầu tư xây dựng phải gắn liền với các khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh, vùng tỉnh và tại các cơ sở y tế
 

 

nhằm thu gom, xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến, phù hợp.

Cụ thể, đến 2015, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế được thu gom, phân loại và vận chuyển đến các cơ sở xử lý, trong đó 70% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, đến 2020, tỷ lệ này phải đạt 100%...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TRONG
VÀ SAU TẾT ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 08/02/2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2012, diễn ra ngày 04/02/2012.

Tại phiên họp, Chính phủ thống nhất nhận định với tinh thần chủ động, tích cực triển khai các Nghị quyết Quốc hội khóa XIII và Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động, cơ bản hoàn thành việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu năm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn đạt kết quả tích cực; sản lượng thủy sản tháng 01 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 tăng 1% so với tháng trước, thấp nhất so với cùng kỳ trong 03 năm gần

 

đây...

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến, khan hiếm hàng hóa; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được cải thiện đáng kể; hạn chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; ngăn chặn tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Cũng trong phiên họp thường kỳ lần này, Chính phủ nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình...
 

HỖ TRỢ 100.000 ĐỒNG/HA CHO QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tếl các tổ chức xã hội và người dân tham gia bảo vệ rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân và góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng.

Theo Quyết định này, Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho ngân sách xã để đảm bảo chi thường xuyên cho công tác quản lý bảo vệ rừng; hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm để tổ chức quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng do UBND cấp xã trực tiếp quản lý.

UBND cấp xã sử dụng nguồn kinh phí này chi cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, gồm: Duy trì hoạt động thường xuyên của tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; hợp đồng lao động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và các hoạt động khác trong công tác
 

 

tác quản lý bảo vệ rừng.

Nhà nước cũng sẽ tiến hành hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện các hoạt động chống chặt, phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng như: Chi xây dựng phương án phòng, chữa cháy rừng; diễn tập chữa cháy rừng; hỗ trợ cho người tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng bị tai nạn về thanh toán tiền khám, chữa bệnh theo quy định; hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị tại bệnh viện...

Cũng theo Quyết định này, chủ rừng có trách nhiệm tổ chức bảo vệ rừng trên diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Chủ rừng có diện tích từ 1.000 ha trở lên phải có lực lượng  bảo vệ rừng chuyên trách.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/03/2012 và thay thế cho Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

TĂNG 0,01% SỐ CỔ PHẦN BÁN ƯU ĐÃI CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PETROLIMEX

Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại Quyết định số 164/QĐ-TTg.

Theo đó, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 21.118.700 cổ phần, chiếm 1,97% vốn điều lệ; cổ phần chào bán ra bên ngoài là 27.479.433 cổ phần, chiếm

 

2,57% vốn điều lệ. Việc điều chỉnh này đều làm tăng thêm 0,01% số cổ phần chào bán ưu đãi cho người lao động và chào bán ra bên ngoài trong quá trình cổ phần hóa Petrolimex.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

THÊM 6 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 235/QĐ-BTTTT ngày 09/02/2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, có 06 thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử gồm các thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử; cấp

 

lại Giấy phép chuyên trang báo điện tử và sửa đổi, bổ sung Giấy phép chuyên trang báo điện tử.

Các thủ tục hành chính nêu trên đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.

Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia là chứng từ do đơn vị dự trữ bán hàng dự trữ quốc gia lập, ghi nhận thông tin bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật. Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia được thể hiện bằng các hình thức: Hoá đơn tự in; Hoá đơn điện tử và Hoá đơn đặt in.

Trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy các nội dung bắt buộc sau đây: Tên loại hoá đơn; Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hoá đơn; Tên liên hóa đơn; Số thứ tự hoá đơn; Tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế của đơn vị dự trữ xuất, bán hàng dự trữ quốc gia; Tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế của người mua; Tên hàng hóa; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; Người mua, đơn vị bán.

Các đơn vị dự trữ được tự in hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia để phục vụ hoạt

 

động xuất, bán hàng dự trữ quốc gia khi đã được cấp mã số thuế; có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi xuất, bán hàng dự trữ quốc gia; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm xuất, bán hàng dự trữ quốc gia gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập.

Bên cạnh đó, các đơn vị dự trữ được tự in hóa đơn không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới 50 triệu đồng trong vòng 365 ngày tính liên tục kể từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/03/2012 và thay thế Thông tư số 09/1999/TT-BTC ngày 28/01/1999 của Bộ Tài chính.
 

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ ĐƯỢC
NHÀ NƯỚC GIAO VỐN QUẢN LÝ

Ngày 06/02/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp (kể cả nguồn thu từ ngân sách nhà nước đối với sản phẩm dịch vụ, hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đặt hàng).

Đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc quy định nêu trên nhưng đáp ứng đủ các điều kiện sau thì cũng được Nhà nước giao vốn: Tự bảo đảm trên 10% kinh phí hoạt động thường xuyên; Có đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng,

 

nhiệm vụ được giao, được Bộ, cơ quan Trung ương hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản đối với đơn vị tự chủ tài chính...

Các đơn vị sự nghiệp công lập không được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp gồm: Các đơn vị sự nghiệp công lập không đủ điều kiện quy định nêu trên; Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thiết yếu như giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; bệnh viện tâm thần, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, bệnh viện lao, bệnh viện phong và Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2012.

THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý thành lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Càng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam tại Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2012.

Tổng công ty mới được thành lập dưới loại hình Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; tổng số vốn điều lệ tại thời điểm hợp nhất là gần 14.700 tỷ đồng.

 

Các ngành nghề kinh doanh chính của ACV có thể kể đến là: Đầu tư và quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay; đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay; cung ứng dịch vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, kho hàng hóa, giao nhận hàng hóa...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

 

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» BAN TIN VAN BAN LUAT HANG TUAN (04.03.2012)
» Toàn văn Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (05.03.2012)
» Thêm bằng chứng khẳng định Hoàng Sa của Việt Nam (30.07.2012)
» 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013 (26.12.2012)
» Sẽ sản xuất thuốc độc cho án tử hình (23.01.2013)
» Về cấp giấy phép xây dựng (05.06.2014)
» CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (05.06.2014)
» NGHỊ ĐỊNH Về cấp giấy phép xây dựng (05.06.2014)
» THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTP NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ (15.06.2014)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản (15.06.2014)

Các tin khác:
» Tài liệu tối mật có thể tự động giải mật sau 60 năm (24.10.2011)
» Văn bản pháp luật (16.09.2011)
» Mot so van ban phap luat (04.09.2011)
» Ban hành chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (03.09.2011)
» Một số điểm mới trong Nghị định 45/2011/ND-CP về lê. phí trước bạ (10.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH: VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (10.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (10.07.2011)
» Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài (09.07.2011)
» Từ sau Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị: Những dấu son trong ngành tư pháp (09.07.2011)
» MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT 49-NQ/TW VÀ CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐẾN 2020 (09.07.2011)


Quảng cáo